DUTCH HORSE TRADING, 27-29 DECEMBER 2022

Bekijk heel de veiling collectie

 

Stokmaten:

S: 1.60mtr. of kleiner

M: 1.60mtr. t/m 1.65mtr.

L: 1.65mtr. t/m 1.70mtr.

XL: 1.70mtr. of groter

 

 

Online Veilingvoorwaarden

Toepassing
1. Dutch Horse Trading online veilingen worden georganiseerd door Fabrie Fijen Horse Trading BV met een vestiging op adres, De Uitgang 16, 5531NM Bladel. 
 2. Deelname aan de veiling impliceert de uitdrukkelijke en integrale kennisname en aanvaarding van deze veilingvoorwaarden zonder enig voorbehoud. Verkoper en koper erkennen t.o.v. elkaar en t.o.v. Dutch Horse Trading gehouden te zijn om de veilingvoorwaarden na te leven alsook gebonden te zijn aan de rechtsgevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien.
3. Dutch Horse Trading is ten aanzien van koper en verkoper in geen geval gehouden tot meer of andere verplichtingen dan omschreven in de veilingvoorwaarden.

Registratie
4. Dutch Horse Trading verkoopt via haar website paarden namens en voor rekening van de verkoper. Dutch Horse Trading treedt op als veilingdienst. Het veilingcomité treedt op als tussenpersoon tussen verkoper en koper. De koper dient zich via de website www.dutchhorstrading.auction te registreren alvorens hij kan deelnemen aan de Dutch Horse Trading online veiling.
5. Dutch Horse Trading behoudt zich het recht voor om de registratie en deelname aan een veiling te allen tijde te weigeren en/of eenzijdig te beëindigen.

Privacy persoonsgegevens
6. Dutch Horse Trading gebruikt de persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor zij bestemd zijn, namelijk de veiling. De privacyverklaring van de veilingorganisatie kan geraadpleegd worden via deze link: https://www.dutchhorsetrading.auction/privacy-policy
7. Dutch Horse Trading doet in alle redelijkheid het nodige om haar systemen te beveiligen tegen verlies van data en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt daarbij passende technische en organisatorische maatregelen.

Veiling
8. De veiling geschiedt per opbod. De bieder is gebonden door zijn bod dat als onherroepelijk en onvoorwaardelijk wordt beschouwd. Dit impliceert dat de bieder persoonlijk gebonden is t.a.v. Dutch Horse Trading en (na toewijzing) t.a.v. de verkoper.
9. De biedingen en de betalingen geschieden in EURO. 
10. Op de website wordt een indicatieve sluitingstijd voor de veiling per kavel aangegeven. Wordt echter in de laatste 5 minuten voor sluiting nog een bod uitgebracht op een kavel dan zal de veiling betreffende dat kavel automatisch verlengd worden met 5 minuten. De verlengde tijd wordt de nieuwe indicatieve sluitingstijd.
11. De paarden worden op het einde van de veiling toegewezen aan de hoogste bieder.
12. Dutch Horse Trading bepaalt op discretionaire wijze over de uitvoering van de veiling. Zij kan in die zin beslissen om één of meer kavels niet te veilen, een bod niet te erkennen en ongeldig te verklaren, de veiling te schorsen, te hervatten, te verlengen, vroegtijdig te beëindigen of te annuleren en/of andere maatregelen te nemen wanneer zij dit noodzakelijk acht.
13. Koper en verkoper erkennen en aanvaarden de bijzondere omstandigheden eigen aan een internetveiling en de (technische) onvolkomenheden die zich daarbij kunnen voordoen. Dutch Horse Trading kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Kavel
14. De paarden worden geveild in de staat waarin zij verkeren ten tijde van de veiling.
15. Noch de verkoper, noch de koper kunnen enig recht ontlenen aan het feit dat de veilingorganisatie de paarden heeft geselecteerd en desgevallend op haar verzoek aan een veterinair onderzoek onderworpen werden.
16. De informatie betreffende de veulens of paarden is er enkel op gericht om een indruk te geven over de kwaliteiten van de veulens, pony’s of paarden, zonder de pretentie volledig te zijn en zonder daarmee garanties te geven. Dutch Horse Trading is bij de omschrijving van een kavel op haar website afhankelijk van de door een verkoper of derden verstrekte informatie over de kavel. Dutch Horse Trading is niet aansprakelijk voor gebeurlijke drukfouten en/of materiële vergissingen op haar website en online catalogus. 

Totstandkoming overeenkomst
17. De koopovereenkomst tussen koper en verkoper komt van rechtswege tot stand door middel van veiling en als gevolg van toewijzing aan de hoogste bieder conform de omschrijving in deze veilingvoorwaarden.
18. Dutch Horse Trading is niet gebonden aan de koopovereenkomst, de daaruit voortvloeiende verbintenissen en eventuele aanvullende afspraken tussen koper en verkoper. Dutch Horse Trading is verder niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van de koper of verkoper. Dutch Horse Trading biedt aan partijen dus enkel een veilingdienst aan en wordt op geen enkel ogenblik partij van de overeenkomst, noch verbindt zij zich op enige wijze ooit in naam en/of voor rekening van verkoper of koper/bieder.
19. De koper heeft geen herroepingsrecht. Met betrekking tot particuliere kopers is de uitzondering van artikel VI, 53, 11° WER van toepassing. Indien er toch sprake zou zijn van een herroepingsrecht neemt de termijn van veertien dagen een aanvang vanaf de toewijzing zoals bepaald onder artikel 11.

Prijs en betaling
20. De koper ontvangt van Dutch Horse Trading een betaalverzoek wat betreft de toewijzingsprijs.
21. Bovenop de toewijzingsprijs betaalt de koper aan Dutch Horse Trading een percentage van 5% op de toewijzingsprijs (exclusief BTW)  als commissie en voor de tussenkomst in de veilingkosten. Dutch Horse Trading reikt aan de koper een factuur uit voor deze diensten dat voorafgaandelijk aan de levering van het paard of veulen door de koper vereffend dient te worden op de bankrekening van Dutch Horse Trading.
22. De totale afrekening wordt ten aanzien van de koper derhalve als volgt berekend: de toewijzingsprijs te vermeerderen met de commissie. Deze nettoprijs is te vermeerderen met de eventueel van toepassing zijnde BTW, hetgeen het totale afrekeningsbedrag betreft.
23. In geval van export van een veulen of een paard zal de koper uiterlijk binnen 3 maanden na levering van het veulen of paard een geldig exportdocument voorleggen op straffe van het alsnog in rekening brengen van de verschuldigde BTW. Het paard mag niet aan (officiële) wedstrijden deelnemen in de EU. 
24. Het afrekeningsbedrag is onmiddellijk verschuldigd bij toewijzing.
25. Wanneer de facturen niet tijdig betaald werden, hebben Dutch Horse Trading en de verkoper van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een intrest verschuldigd gelijk aan 1 % per maand. Daarnaast is eveneens van rechtswege en zonder enige bijkomende voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 10% met een minimum van € 1.000,00.
26. Indien de koper of de verkoper de koopovereenkomst ontbindt, vernietigd of op andere wijze aantast dan blijft de koper de commissie verschuldigd t.a.v. Dutch Horse Trading.
26A. Indien koper niet betaald binnen 6 werkdagen na de veiling is verkoper gerechtigd om de koop te ontbinden zonder enige in kennis stelling van de koper.

Eigendom, risico en levering
27. Ieder risico en aansprakelijkheid wat betreft de geveilde paarden gaat onmiddellijk over op de koper na toewijzing. Het paard blijft in eigendom van de verkoper tot dat aan alle financiële verplichtingen zijn voldaan.
28. Na de veiling én betaling treffen koper en verkoper in onderling overleg de schikkingen wat betreft het transport en de levering waarvan de kosten voor rekening van de koper zijn, tenzij partijen anders overeenkomen. Wanneer het toegewezen paard binnen tien (10) dagen na afloop van de veiling nog in de stallen van de verkoper staat, mag de verkoper €20,- per dag rekenen.
29. Kosten die gemaakt worden op verzoek van de koper zijn te allen tijde voor de koper. Dit betreft o.a. kosten betreffende export, transport, exportpapieren en testen, ongeacht of de test positief of negatief is.
30. Een uitzondering hierop geldt voor de levering van veulens. Het veulen wordt niet voor de leeftijd van 5 maanden geleverd aan de koper. De koper wordt tijdig op de hoogte gebracht van dit tijdstip.
31. Ieder risico en aansprakelijkheid wat betreft de geveilde veulens gaat onmiddellijk over na levering van het veulen over op de koper.
32. Het rechtsverband ligt alleszins altijd rechtstreeks tussen koper en verkoper met dien verstande dat ten aanzien van de koper, de verkoper en niet de veilingorganisatie aansprakelijk is voor iedere tekortkoming die het paard of het veulen na de veiling mochten vertonen.
33. De eigendom van de paarden gaat over op het ogenblik van de betaling van het afrekeningsbedrag door de koper aan de veilingorganisatie.
33A. Indien de Koper of de Verkoper niet aan zijn afname- of leveringsverplichting voldoet en deswege in verzuim is, verbeurt de nalatige partij aan de andere partij een direct opeisbare en niet voor matiging vatbare boete gelijk aan de Koopsom vermeerderd met €5.000,- (zegge: vijfduizend euro).  

Draagmerrie
34. In het geval van een draagmerrie dient de merrie op kosten van de koper na het spenen terug afgeleverd te worden aan de verkoper. Het transport van de draagmerrie naar de koper is ook op kosten van de koper. De verkoper mag aan de koper een waarborg van maximaal €3000,- vragen voor zijn (gehuurde) draagmerrie. Dit bedrag wordt door de koper aan Dutch Horse Trading betaald. Wanneer de draagmerrie in goede conditie aan de verkoper geleverd wordt zal dit bedrag aan de koper terugbetaald worden.

Aansprakelijkheid
35. Iedere aansprakelijkheid van Dutch Horse Trading in verband met en voortvloeiende uit de veiling en deze veilingvoorwaarden is uitgesloten, tenzij er sprake is van bedrog van Dutch Horse Trading.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
36. Elk geschil voortvloeiende uit deze veiling en haar gevolgen wordt uitsluitend beheerst door de Nederlandse wet met uitsluiting van de bepalingen van het Weens Koopverdrag inzake internationale koop-verkoop.
37. Alle geschillen voortvloeiende uit deze Algemene Veilingvoorwaarden dan wel uit nadere overeenkomsten die met deze Algemene Veilingvoorwaarden verband houden of daaruit voortvloeien, dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Zuid-Nederland.  
38. Het veilingcomité zal zich – ingeval zich een geschil voordoet tussen de verkoper en de koper welke verband houdt met de veiling - inspannen om dit geschil tussen hen middels bemiddeling op te lossen. Mocht een van de partijen van mening zijn dat er geen oplossing is bereikt, dan is bij uitsluiting de rechter bevoegd in het arrondissement Zuid-Nederland.  

Overige
39. Bij betwisting geldt uitsluitend de Nederlandse tekst. De vertaling van deze veilingvoorwaarden in een andere taal dan het Nederlands is louter informatief.
40. Iedere bepaling van de veilingvoorwaarden die ongeldig, nietig of onafdwingbaar zou zijn wegens strijdigheid met enige wetsbepaling van dwingend recht of de openbare orde, zal desondanks haar maximale uitwerking hebben en belemmert de toepassing van het overige deel van de veilingvoorwaarden niet.


Deze website maakt gebruik van cookies. Op deze manier kunnen we ervoor zorgen dat uw surfervaring nog aangenamer wordt. Raadpleeg ons privacybeleid voor meer informatie